top of page

Onvoldoende rendement

We hebben al eerder kenbaar gemaakt, dat de beleggingsresultaten van ons pensioenfonds ronduit slecht zijn. Uiteraard niet omdat wij dat vinden, maar omdat de feiten dat aantonen. Dat is één van de oorzaken, dat wij als gepensioneerden een 25% punt achterstand in onze indexering hebben, want de indexering moet gefinancierd worden met het rendement op de beleggingen.

In ieder jaarverslag van ons pensioenfonds wordt uitgebreid aandacht aan de beleggingen besteed, maar deze worden nooit vergeleken met de resultaten van andere pensioenfondsen. Volgens één van de bestuurders van ons pensioenfonds is een vergelijking niet mogelijk omdat ieder fonds anders is. Dat gaat mogelijk op voor een willekeurige vergelijking van twee of drie fondsen, maar zeker niet als het gaat om een zeer grote groep pensioenfondsen, want in dat geval zou ons pensioenfonds uniek moeten zijn, wat natuurlijk niet het geval is. Vergelijken van pensioenfonds beleggingen staat niet hoog in het vaandel bij pensioenfondsen, want dat legt bloot, wat de performance is m.b.t de beleggingen en vanzelfsprekend moet dan verantwoord worden, waarom het pensioenfonds minder goed belegt.

Wij hebben voor onze stelling, dat de beleggingsresultaten van ons pensioenfonds ronduit slecht zijn, gebruik gemaakt van de gegevens van De Nederlandsche Bank en deze toonden onomstotelijk aan dat ons pensioenfonds slecht presteerde. Bij het pensioenfonds was dat al sinds 2006 bekend. In die tijd werd door het pensioenfonds jaarlijks intern de eigen beleggings performance beoordeeld. Keer op keer bleek dat de performance niet goed was, maar naar buiten werd hiervan geen gewag gemaakt. Ook in de vertrouwelijke notitie van DSM Pension Services van april 2019 werd vastgelegd, dat de performance niet goed was. Deze bevinding werd evenmin gedeeld met de deelnemers. U kunt nu zelf nalezen, wat in de notitie door de eigen deskundigen van het pensioenfonds is vastgesteld. Dankzij onze inspanningen is de notitie op de website van PDN openbaar gemaakt, overigens pas nadat twee eerdere verzoeken om ons de notitie te verstrekken waren afgewezen, omdat de inhoud vertrouwelijk was. In de notitie wordt het volgende gesteld.

Vergeleken met andere (grote) pensioenfondsen heeft PDN de laagste dekkingsgraad. ………………PDN heeft vergeleken met een gemiddeld pensioenfonds een 10 - 15% lagere dekkingsgraad. ………..Het resterende effect (1/3 deel) komt uit de afwijkende beleggingsresultaten (inclusief renteafdekking) in de periode 2006 t/m 2018.“

Navrant is, dat de notitie ook gedeeld is met de sociale partners, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan. Voorzover wij hebben kunnen nagaan, heeft dat niet tot enige actie geleid en hebben deze organen er niet op aangedrongen de deelnemers over de inhoud van de notitie te informeren.

Het beheer van het vermogen is de belangrijkste verantwoordelijkheid van het bestuur van het pensioenfonds. Je zou verwachten dat het bestuur en de betrokken organen en sociale partners hierboven op zitten en zorgen dat de deelnemers helder en transparant hierover geïnformeerd worden. Helaas is dat niet het geval. Het zeer uitvoerige deel van het jaarverslag over het vermogen en de beleggingen is een eindeloze brei van cijfers, tekst en duurzaamheid, maar geeft nog inzicht in en oordeel over de eigen performance in absolute zin nog in vergelijking met andere pensioenfondsen.

Om die reden hebben wij de pensioenfonds ranglijst 2021 van OverRendement (www.overrendement.nl) nog eens tevoorschijn gehaald. In de ranglijst zijn 131 pensioenfondsen opgenomen. Het overrendement van de pensioenfondsen is vergeleken op basis van rendement/risico verhouding. De lijst maakt een onderscheid tussen de 5-jaars score, de 10 jaar score en de 15 jaars score. De best presterende pensioenfondsen scoren over 15 jaar tussen de 90 en 100%. Ons pensioenfonds staat op nummer 83 van het de lijst en vermeldt een 15 jaars score van ca 40%. Dat is op zich al abominabel, maar hierbij moet ook nog betrokken worden dat van de 26 ondernemingspensioenfondsen, die weliswaar lager op de ranglijst staan dan ons pensioenfonds, 10 ondernemingspensioenfondsen een hogere dekkingsgraad dan ons pensioenfonds hebben. De 5 jaars score van het merendeel van de pensioenfondsen is meer dan 20%, terwijl ons pensioenfonds nog niet de 10% heeft gehaald en daarmee een van de slechts presterende ondernemingspensioenfondsen van Nederland is. Een intreurige constatering en een regelrechte schande voor het bestuur, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds.

Als ingevaren wordt wordt het collectieve vermogen opgedeeld in individuele pensioenpotjes. Nog meer reden om een objectieve en onafhankelijke toetsing en vergelijking van de beleggingsperformance. Wij hebben al actie genomen om dat aan te kaarten als een verplichting voor ieder pensioenfonds in het Nieuwe Pensioen Stelsel. Het is in zekere zin te vergelijken met de verplichting van pensioenfondsen om in geval een gedempte kostendekkende premie betaald word, in het jaarverslag ook op te nemen wat de zuiver kostendekkende premie is. Dankzij deze verplichting hebben wij vrij eenvoudig kunnen vaststellen, wat het verschil bij ons pensioenfonds was en nog steeds is en waardoor ons pensioenfonds honderden miljoenen minder premie heeft ontvangen.

Wij kunnen de performance van de beleggingen niet los zien van het voornemen om DSM Pension Services over te dragen aan een nog onbekende pensioenuitvoerder. Dit roept allerlei vragen op. Is het pensioenfonds hierbij betrokken? Zijn het pensioenfonds en haar deelnemers hiermee gebaat? Zou niet eerst besloten moeten worden of er wordt ingevaren en zo ja dit eerst gebeurd alvorens de overdracht plaatsvindt? Hoe lang zit het pensioenfonds vast aan de nieuwe uitvoerder? Wat betekent dit in het geval wordt overgegaan tot liquidatie van het pensioenfonds en de verplichtingen en het vermogen worden overgedragen aan een pensioenverzekeraar of algemeen pensioenfonds? En vooral hoe wordt gewaarborgd dat de performance van de beleggingen zsm op het nivo van de betere fondsen gebracht wordt. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat met de overdracht met name het belang van DSM gediend is.

Marius en Ton

213 views

Recent Posts

See All

Beïnvloeding met ons pensioengeld

We zijn langzamerhand wel wat gewend. Maar in onze stoutste dromen zouden wij niet hebben kunnen bedenken, dat dit ooit bij de Nederlandse pensioenfondsen zou kunnen plaatsvinden. Toch is het gebeurd.

De pech generatie

Beste leden, Naar aanleiding van de toezending van het artikel uit EW vroeg een lid terecht hoe het met de indexeringsachterstand bij ons pensioenfonds staat. Vanzelfsprekend stellen wij ons die vraag

Reden tot grote zorg

Vorig jaar is door het pensioenfonds de intentie uitgesproken om in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Tot op heden weten wij als deelnemers vrijwel niet wat er gaande is. De communicatie is zeer

Comments


bottom of page