top of page

Boerenbedrog

Hoog tijd om weer van ons te laten horen, al was het maar om te voorkomen dat de gedachte zou postvatten dat er niets gebeurt, want dat is zeker niet het geval.

Laten we beginnen met de leden bijeenkomst in april, die wij als zeer positief hebben ervaren. De opkomst was boven verwachting en de aanwezige leden hebben niet alleen aandachtig geluisterd, maar met vragen, suggesties en discussie bijgedragen aan een nuttige en inspirerende avond.

Edith Schippers heeft in januari jl. aangekondigd, dat zij aan het einde van haar eerste termijn stopt als voorzitter van het pensioenfonds. Haar eerste termijn als voorzitter loopt op 22 mei as af en er is nog niet bekend gemaakt wie haar zal opvolgen. In het DSM-persbericht van begin april jl. wordt gesteld, dat zij per 1 mei haar taken als directeur DSM Nederland zal overgedragen aan Joris de Beer. Niet duidelijk is wat dit voor het bestuur van het pensioenfonds zal betekenen. Het persbericht kondigt slechts aan dat zij haar taak als voorzitter van het pensioenfonds “in de komende maanden” zal overdragen aan “haar opvolger”. Ondanks de genoemde datum van 1 mei staat zij per vandaag nog als directeur DSM Nederland geregistreerd en zijn zij en Joris de Beer gezamenlijk bevoegd.

Zelf hebben wij niet stil gezeten. Ofschoon wij bij de oprichting beloofd hebben open en transparant te zijn hebben wij nadien ook aangegeven, dat het om voor de hand liggende redenen niet altijd verstandig is om tevoren aan te kondigen, waar wij mee bezig zijn en zeker niet als het gaat om verdere stappen, die wij overwegen of voorbereiden.


Op de ledenbijeenkomst hebben wij aangegeven, dat wij bezig waren met een onderzoek naar de relatie tussen DSM en het pensioenfonds in de periode 2006 tot en met 2010. Het betreffende onderzoek hebben wij intussen afgerond. Wij hebben de Raad van Commissarissen van DSM NV hiervan in kennis gesteld en dringend aangeraden met ons hierover in gesprek te gaan. Gelet op onze eerdere ervaring hebben wij op voorhand gesteld, dat een gesprek de enige optie was. De Raad heeft ons vervolgens, net als eerder het geval was, gemeld dat zij niet met ons hierover in gesprek zullen gaan, maar ons verzocht de bevindingen schriftelijk met hen te delen. Dat zullen wij pas doen als sprake is van zorgvuldige en onafhankelijke behandeling. Wij laten het uiteraard hierbij niet zitten en hebben een expert met uitgebreide ervaring in financiële verslaggeving benaderd.

DSM en het pensioenfonds voeren aan, dat zij niets onoorbaars gedaan hebben en verwijzen daarbij onder meer naar het toezicht dat De Nederlandsche Bank op de pensioenfondsen houdt. Een vreemd argument, want vanaf 2008 heeft juist De Nederlandsche Bank keer op keer vastgesteld, dat de financiële status van het pensioenfonds zodanig slecht was, dat het pensioenfonds van 2008 tot 2021 verplicht werd herstelplannen op te stellen.

Vanaf 2008 concludeerde bovendien de externe actuaris van het pensioenfonds tot en met 2021 ieder jaar weer, dat het vermogen van het pensioenfonds niet toereikend of slecht was. DSM, het pensioenfonds en de betrokken gremia vonden het niet nodig om direct maatregelen te nemen om de penibele positie van het pensioenfonds aan te pakken en ervoor zorg te dragen dat de solide status van het pensioenfonds z.s.m. hersteld zou worden.


Het tegenovergestelde is het geval. Nadat de zeer solide positie van het pensioenfonds door de financiële crisis in 2008 teniet was gegaan werd vanaf 2009 geen kostendekkende premie, maar de lagere gedempte kostendekkende premie door DSM betaald en door het bestuur van het pensioenfonds geaccepteerd. Als gevolg hiervan verslechterde de positie van het pensioenfonds nog verder.

Simpel gezegd heeft DSM enerzijds met de premieholiday geld aan het pensioenfonds onttrokken en anderzijds door de te lage premie te weinig geld in het pensioenfonds gestopt. Dat heeft een desastreus effect gehad op de indexering van de pensioenen. De indexering van de pensioenen moet namelijk gefinancierd worden uit de rendementen op het vermogen van het pensioenfonds en door de verslechtering van de positie van het pensioenfonds zijn de rendementen aangewend voor het overeind houden van de pensioenaanspraken.

We zeggen het nog maar eens. De dalende rente was niet de oorzaak van de uitholling, maar het beleid van DSM en het bestuur van het pensioenfonds. Niet meer en niet minder. Alle Nederlandse pensioenfondsen werden geconfronteerd met de dalende rente en dat gold ook voor de pensioenfondsen waar DSM zich mee vergeleek in de vertrouwelijke notitie, die na eerdere weigeringen door ons toedoen uiteindelijk toch door het pensioenfonds openbaar is gemaakt. Zij waren en zijn wel in staat om te indexeren. Hoe valt het bovendien in dat verband te verklaren dat het ABP op 1 januari jl de volle 16% geïndexeerd heeft en ons pensioenfonds slechts 10%. Dat wordt een bewijs in het ongerijmde genoemd.

In normaal Nederlands heet een en ander boerenbedrog.

151 views

Recent Posts

See All

Beïnvloeding met ons pensioengeld

We zijn langzamerhand wel wat gewend. Maar in onze stoutste dromen zouden wij niet hebben kunnen bedenken, dat dit ooit bij de Nederlandse pensioenfondsen zou kunnen plaatsvinden. Toch is het gebeurd.

De pech generatie

Beste leden, Naar aanleiding van de toezending van het artikel uit EW vroeg een lid terecht hoe het met de indexeringsachterstand bij ons pensioenfonds staat. Vanzelfsprekend stellen wij ons die vraag

Reden tot grote zorg

Vorig jaar is door het pensioenfonds de intentie uitgesproken om in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Tot op heden weten wij als deelnemers vrijwel niet wat er gaande is. De communicatie is zeer

Comments


bottom of page