top of page

De ontmaskering van DSM

Mijn hemel wat een week hebben wij achter de rug.

Kort na de oprichting van onze vereniging hebben wij aan de NRC op hun speciale email adres tips@nrc.nl een berichtje gestuurd. Binnen een uur werden wij al gebeld dat de NRC zeer geïnteresseerd was. De rest is intussen geschiedenis. Jeroen Wester en Merijn Rengers hebben zich over het onderwerp ontfermd en wat hebben zij dat goed gedaan. Wij hebben ze vanzelfsprekend van informatie voorzien, contacten voor hen gelegd en vragen beantwoord. In onze stoutste verwachtingen hadden wij niet gedacht dat het zo zou gaan uitpakken. Drie kwart van de voorpagina van de NRC van gisteren en een artikel van drie volle pagina’s.


Zoals in het artikel wordt gezegd hebben wij onze vereniging opgericht om de uitholling en de misleiding door DSM aan de kaak te stellen. Het bewerkstelligen van publiciteit is ook noodzakelijk om de gepensioneerden hierover te informeren. Het pensioenfonds weigert dat te doen. Onze advocaat heeft het bestuur gesommeerd om uiterlijk 1 februari as aan alle deelnemers openheid van zaken te geven. Namens het bestuur hebben operationeel bestuurders Eiko de Vries en Piet Molenaar medegedeeld dat het pensioenfonds dat niet gaan doen. Zij zien het kennelijk als een “operationele” aangelegenheid. Je zou toch verwachten dat voorzitter Edith Schippers zelf hiervoor de verantwoordelijkheid neemt. Wij nemen hier geen genoegen mee en laten het er niet bij zitten.


Eerder hebben wij jullie gemeld dat er nog een actie was genomen waar wij later op zouden terugkomen. In het artikel staat dat wij een klacht hebben ingediend. Om precies te zijn, wij hebben bij de Raad van Commissarissen van DSM NV melding gemaakt van een ernstige schending van de DSM Code of Business Conduct door een groot aantal DSM topfunctionarissen, en het bijzonder door de huidige en voormalige topfunctionarissen van DSM. De schending betreft de jullie bekende uitholling en misleiding. De ontvangst van de melding is bevestigd en ons medegedeeld dat de melding in behandeling zal worden genomen.


Wij hebben gevraagd om een onafhankelijk onderzoek zonder enige betrokkenheid van DSM en DSM functionarissen. Dit om te voorkomen dat “de slager zijn eigen vlees keurt”. Naar wij begrepen hebben worden dit soort aangelegenheden onderzocht door een drietal DSM functionarissen. Deze zijn gelet op de interne gezagsverhouding en afhankelijkheidsrelatie geen waarborg voor een onafhankelijke behandeling en beoordeling. Een sprekend voorbeeld hiervan is de DSM Alert en Compliance Officer van DSM die met twee andere DSM collega’s klachten en schendingen behandelt, maar zelf al heel lang lid van het bestuur van het pensioenfonds namens werkgever is en dus zelf één van de betrokken DSM functionarissen is.


De publiciteit heeft ervoor gezorgd dat Edith Schippers en Feike Sijbesma door de pers hierop zijn aangesproken.


Feike Sijbesma doet net alsof hij er niets mee te maken had en dat het pensioenfonds een onafhankelijke organisatie is. Vaststaat echter dat de geheime notitie door de deskundigen van DSM Pension Services geadresseerd en gestuurd is aan het corporate pension committee van DSM, waarin Feike Sijbesma zitting had. In het pension committee en haar voorloper de pension board werden en worden alle DSM pensioenregelingen en pensioenaangelegenheden besproken. Wij weten dat Feike Sijbesma zich actief bemoeide met de “onafhankelijke” organisatie, die werd en wordt voorgezeten door de directeuren DSM Nederland die ook zitting hadden in het corporate pension committee. Los daarvan hebben de voorzitter van het bestuur en drie leden van het bestuur van het pensioenfonds namens werkgever met vier van de acht leden een niet te rechtvaardigen en disproportionele (machts)positie in het bestuur. En dan zijn “toelichting” over zijn pensioenstorting in het NOS journaal. Hij stelde dat zijn remuneratie in Q1 zat. Hij verwarde dat met wat bij DSM Q4, het vierde kwartiel wordt genoemd. Met de kwartielen vergeleek DSM zichzelf met vergelijkbare ondernemingen. Q1 is het bovenste en Q4 het onderste kwartiel. Waar het om gaat is dat het pensioenfonds van DSM helemaal onderaan in het onderste kwartiel zat. Feike Sijbesma liet zich zijn remuneratie cq pensioenverhoging naar de mediaan nivo aanleunen, maar vond het niet nodig om het pensioenfonds tenminste naar het hetzelfde mediaan nivo te brengen. Dit terwijl onder zijn leiding voor ca 3,8 mrd. aan aandelen door DSM werden ingekocht. Met uitschieters van ca 750 mln. in 2007 en 2019, het jaar voordat hij bij DSM vertrok.


Voor vandaag laten wij het hierbij. In de volgende column zullen wij de “toelichting” van Edith Schippers bespreken. Ja dezelfde Edith, die voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds is dat in de NRC laat optekenen dat “er een beperkt aantal gepensioneerden dat geen vertrouwen in het bestuur en vooral ook boos is over besluiten die bijna twintig jaar geleden genomen zijn”, “ het doet geen recht aan de daadwerkelijke situatie” en ”lijken minder oog hebben te hebben voor de belangen van de overige deelnemers”. En het bestuur waar zij voorzitter van is beticht NRC van een “eenzijdige" benadering. En ga zo maar door. Wij zullen haar en het voltallige bestuur lik op stuk geven maar eerst dit aan jullie sturen.


Om positief af te sluiten. Wij hebben ontzettend veel positieve reacties gekregen en het aantal nieuwe leden is enorm toegenomen. Wij geven het niet op en laten jullie en alle overige gepensioneerden niet door DSM en het pensioenfonds in de luren leggen.

568 views

Recent Posts

See All

Beïnvloeding met ons pensioengeld

We zijn langzamerhand wel wat gewend. Maar in onze stoutste dromen zouden wij niet hebben kunnen bedenken, dat dit ooit bij de Nederlandse pensioenfondsen zou kunnen plaatsvinden. Toch is het gebeurd.

De pech generatie

Beste leden, Naar aanleiding van de toezending van het artikel uit EW vroeg een lid terecht hoe het met de indexeringsachterstand bij ons pensioenfonds staat. Vanzelfsprekend stellen wij ons die vraag

Reden tot grote zorg

Vorig jaar is door het pensioenfonds de intentie uitgesproken om in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Tot op heden weten wij als deelnemers vrijwel niet wat er gaande is. De communicatie is zeer

Comments


bottom of page