top of page

De verantwoording door het bestuur aan het verantwoordingsorgaan is een wassen neus

De pensioenwet schrijft voor dat het pensioenfonds een verantwoordingsorgaan instelt en dat “het bestuur van het pensioenfonds verantwoording aflegt aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd”. Een buitengewoon belangrijk orgaan dus en een niet mis te verstane taak en verantwoordelijkheid.


Als je dit leest zou je denken dat wij als deelnemers en pensioengerechtigden van DSM erop mogen vertrouwen dat ons verantwoordingsorgaan en de leden van ons verantwoordingsorgaan hun verantwoordelijkheid naar behoren uitvoeren. Was het maar waar.


Op basis van openbare gegevens van De Nederlandsche Bank is in 2021 onweerlegbaar aangetoond dat het pensioenfonds PDN sinds 2006 bewust en stelselmatig is uitgehold en dat dit niet het gevolg van de dalende rente en vergrijzing van het pensioenfonds is, maar veroorzaakt is door het gevoerde beleid van DSM en PDN.


De VDP heeft het verantwoordingsorgaan aan de hand van de gegevens van De Nederlandsche Bank over deze uitholling geïnformeerd. Het verantwoordingsorgaan heeft op haar beurt de uitholling en de onderbouwing hiervan besproken met een vertegenwoordiging van bestuur van het pensioenfonds onder leiding van voorzitter Edith Schippers. Naar verluidt heeft Edith Schippers hierop geen reactie gegeven.


In de maanden daarna bleef de communicatie van PDN onveranderd. De feiten werden doodgezwegen en erger nog de verkeerde voorstelling van zaken dat de uitholling veroorzaakt zou zijn door de dalende rente werd onverminderd gecontinueerd. De deelnemers en wij als gepensioneerden worden tot op vandaag met opzet misleid over de werkelijke oorzaken. De feiten zijn namelijk bij PDN en het verantwoordingsorgaan bekend.


Waarschijnlijk bent u als lezer niet bekend met het feit dat het verantwoordingsorgaan ieder jaar in het jaarverslag van PDN-verslag doet van de uitvoering van haar taak en haar bevindingen. Dat is ook in 2021 het geval en wat schetst onze verbazing. Er wordt met geen woord gesproken over de uitholling van het pensioenfonds en de hierover met Edith Schippers gevoerde discussie. Erger nog, het verantwoordingsorgaan doet mee aan misleiding door te vermelden dat de “defensieve beleggingsportefeuille passen bij de vergrijzing van het fonds en het gevoerde rente afdekkingsbeleid” hier debet aan zouden zijn. Wat niet wordt vermeld is dat het door DSM gevoerde beleid de voornaamste oorzaak is en dat het beleid in 2021 gewoon is voorgezet waardoor de uitholling ook “gewoon” wordt voortgezet.


Het opstellen van het verslag van het verantwoordingsorgaan is niet zonder slag of stoot gegaan. Naar verluidt heeft hierbij één van de leden (namens pensioengerechtigden), die zich overigens al vaker op niet mis te verstane wijze had uitgesproken over de opstelling en het beleid van DSM en de dubbelrol van Edith Schippers als voorzitter van het pensioenfonds en directeur DSM Nederland, zich sterk gemaakt voor volledige openheid van zaken over de uitholling en de oorzaken daarvan. De overige leden van het verantwoordingsorgaan zagen dat echter niet zitten. Voor hen was dat zelfs mede reden om achter zijn rug om te besluiten hem bij de Raad van Toezicht voor te dragen voor ontslag. Hij heeft niet zover laten komen en de eer aan zichzelf gehouden.


In het jaarverslag wordt ook altijd een reactie door het bestuur op het verslag van het verantwoordingsorgaan gegeven. Geen wonder dat de reactie letterlijk vermeldt: “Het bestuur dankt het VO voor het positieve samenvattende oordeel en de constatering dat het in 2021 door het bestuur gevoerde beleid en de genomen bestuursbesluiten in het belang van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden.”


Het verantwoordingsorgaan en het bestuur onder leiding van DSM-directeur Schippers spelen elkaar de bal toe. Goed gedaan bestuur! Dank je wel VO!


291 views

Recent Posts

See All

Reden tot grote zorg

Vorig jaar is door het pensioenfonds de intentie uitgesproken om in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Tot op heden weten wij als deelnemers vrijwel niet wat er gaande is. De communicatie is zeer

De stille wijziging

Recent kwamen wij tot de ontdekking, dat begin juni bij het pensioenfonds een belangrijke wijziging in de governance heeft plaatsgevonden, waarover niet naar de deelnemers gecommuniceerd is. Voor de w

Comments


bottom of page