top of page

Klacht Frank Teeuwisse deelnemer & pensioengerechtigde PDN

KLACHTENFORMULIER


Aan :

DSM Pension Services, Afdeling Pensioenen en Communicatie, Antwoordnummer 110, 6400VB Heerlen


Omschrijving van de klacht:

Hierbij een klacht, ingediend volgens de “REGELING KLACHTEN EN GESCHILLEN” zoals te vinden op de website van PDN.


Van 2006 tot 2022 heeft PDN de pensioenen slechts 2 keer (minimaal) geïndexeerd, in 2007 en 2010. In 2022 is weer geïndexeerd, maar minder dan de helft van wat wettelijk mogelijk en toegestaan is. Hiermee blijft PDN ver achter bij de indexeringen van andere pensioenfondsen. De dekkingsgraad van PDN is in de periode 2006-2022 in absolute zin, maar ook relatief t.o.v. andere pensioenfondsen significant gedaald. Dit is in hoge mate veroorzaakt door beleid van PDN en door toedoen van DSM. Uit geen enkel stuk of verslag blijkt dat het bestuur van PDN iets heeft gedaan om DSM te bewegen bij te dragen aan het herstel van de dekkingsgraad. Het bestuur van PDN is hiermee ernstig tekort geschoten. Dat het bestuur van PDN systematisch het belang van DSM heeft laten prevaleren boven het belang van de pensioengerechtigden is verwijtbaar, en vindt zijn oorzaak in de samenstelling, het beleid en het opereren van het bestuur van PDN (vooral: de voorzitter is tegelijk ook President van DSM Nederland). Dit wordt verder beschreven in de bijlage. In de bijlage zit ook een vergelijking van PDN met andere pensioenfondsen. Voor het overige verwijs ik naar documenten die circuleren en o.a. zijn opgesteld door uitvoerder DSM Pension Services, waarin het dekkingsgraadverloop van PDN wordt geanalyseerd en “geattribueerd”, en bekend zijn bij PDN.


Als pensioengerechtigde van PDN ben ik ernstig en verwijtbaar financieel benadeeld, en deze benadeling dreigt voort te duren en structureel te worden tenzij PDN alsnog stappen onderneemt. Ik verzoek om een inhoudelijke reactie op mijn klacht, en om effectieve stappen van PDN om ontstane schade voor pensioengerechtigden te doen herstellen.

Ik verzoek om urgentie bij de afhandeling van mijn klacht, in het licht van de voorgenomen fusie met Firmenich. Mocht mijn klacht voor de fusie niet zijn afgehandeld (volledige procedure), dan zeg ik nu reeds dat mijn aanspraak en verzoek op herstel door DSM gedaan vóór de fusie, daarna blijft bestaan.


Datum: 30 november 2022


Teeuwisse, FPM


Bijlage bij klacht van F. Teeuwisse (belanghebbende) jegens PDN dd 30 november 2022


Feiten die leiden tot de conclusie dat door toedoen van PDN en DSM het financiële belang van mij en andere pensioengerechtigden ernstig en verwijtbaar is geschaad:

1. Sinds 2006 krijgt PDN een CDC bijdrage van DSM (vaste premie zonder bijstortverplichting, i.p.v. een “sluitpost-financiering”)

2. DSM was een van de eersten in NL die overging naar dit premiebijdrage systeem

a. Vanaf het begin is de bijdrage het minimaal verplichte geweest; later is zelfs nog

verder “versoberd”, en zijn premiekortingen gevraagd en toegestaan (in een

spiegel?)

b. Bij de CDC systematiek loopt de werkgever geen enkel risico m.b.t. de waarde

vastheid van pensioenen (geen verplicht “bijstorten”)

c. Bij de overgang naar de CDC systematiek heeft DSM geen eenmalige bijstorting

gedaan, bijvoorbeeld als afkoop van het risico

i. Bij de meeste bedrijfspensioenfondsen (BPF) in NL is dit wel gebeurd

ii. DSM heeft zelfs het omgekeerde gedaan door een “premie-holiday” te nemen

d. DSM medewerkers werden al benadeeld doordat een (aanzienlijk) deel van het inkomen bij DSM variabel is; over dit deel werd en wordt geen pensioen opgebouwd

3. Sinds 2006 is de pensioenuitkering van PDN slechts 3 keer geïndexeerd (2007, 2010, en gedeeltelijk in 2022)

4. De dekkingsgraad van PDN zakte in de “peergroep” van vergelijkbare fondsen van uitstekend naar een van de slechtste

a. Dekkingsgraad 146% in 2006

b. Dekkingsgraad 99,7% in 2021

c. Hoofdoorzaken zijn bekend, maar worden niet geadresseerd

i. Geen kostendekkende pensioenpremie door DSM

ii. Niet juist, c.q. onvoldoende afdekken van renterisico door PDN

iii. Slechte beleggingsresultaten van PDN (t.o.v. andere BPFs)

iv. In 2006 heeft DSM een “premie-holiday” genomen (€220mln)

v. Pensioenafspraken en CAO’s werden aan “dezelfde tafel” onderhandeld, waarbij versobering van pensioenen mogelijk (in stilte) werden doorgevoerd ten gunste van CAO verbeteringen (in publiciteit)

5. Het bestuur van PDN bestaat voor 50% uit personen aangewezen door DSM

6. De voorzitter van het PDN bestuur is tevens President van DSM NL (die de CAO namens DSM

onderhandelt), en rapporteert aan de CEO van DSM

7. Uit geen enkel stuk (verslagen, publicaties, notities, etc.) blijkt dat PDN pogingen heeft

ondernomen om DSM te bewegen om meer bij te dragen (inclusief de “premie-holiday en

risico-afkoop).

8. Het Verantwoording Orgaan van PDN heeft volgens getuigenissen e.e.a. besproken met het bestuur van PDN. Daar is echter niet op geacteerd, er is geen verslag van gedaan (in tegendeel: alles was oké volgens het jaarverslag).

a. Degene in het VO die dit ter tafel bracht is door zijn collega’s voorgedragen voor ontslag bij het VO.

9. Nu DSM recent €150mln uittrekt voor bonussen aan topmanagers, €1,7mln ontslagvergoeding aan directeuren toekent, en andere beloningen/aandelen uitkeert, alles in het kader van de fusie met Firmenich, blijkt dat er dus voldoende in kas is om herstelbetalingen aan het pensioenfonds te doen, nog vóór dit verdwijnt in de kas van een fusiebedrijf.
973 views

Recent Posts

See All

Beïnvloeding met ons pensioengeld

We zijn langzamerhand wel wat gewend. Maar in onze stoutste dromen zouden wij niet hebben kunnen bedenken, dat dit ooit bij de Nederlandse pensioenfondsen zou kunnen plaatsvinden. Toch is het gebeurd.

De pech generatie

Beste leden, Naar aanleiding van de toezending van het artikel uit EW vroeg een lid terecht hoe het met de indexeringsachterstand bij ons pensioenfonds staat. Vanzelfsprekend stellen wij ons die vraag

Reden tot grote zorg

Vorig jaar is door het pensioenfonds de intentie uitgesproken om in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Tot op heden weten wij als deelnemers vrijwel niet wat er gaande is. De communicatie is zeer

Comments


bottom of page