top of page

Heel zorgvuldig en evenwichtig.

In 2024 loopt de zittingstermijn van het huidige Verantwoordingsorgaan af. Het bestuur van PDN heeft recent aan alle deelnemers gecommuniceerd dat om die reden in augustus as verkiezingen zullen plaatsvinden voor het Verantwoordingsorgaan. Het Verantwoordingsorgaan is een buitengewoon belangrijk orgaan van het pensioenfonds, omdat het bestuur over het beleid en de uitvoering verantwoording moet afleggen aan het Verantwoordingsorgaan. Bovendien dient aan het Verantwoordingsorgaan advies gevraagd te worden over diverse belangrijke aangelegenheden zoals onder meer de samenstelling van de premie en de hoogte van de premiecomponenten, het sluiten, wijzigen en beëindigen van de uitvoeringsovereenkomst, overdracht van de verplichtingen van het pensioenfonds en de liquidatie van het pensioenfonds. Onderwerpen, die bovendien zeer actueel zijn, omdat er een nieuw pensioenstelsel komt, er sprake is van het “uitbesteden” van het pensioenfonds en er al meer dan vijftien jaar een gedempte in plaats van zuiver kostendekkende premie door de werkgever betaald wordt. Het oordeel en het advies van het Verantwoordingsorgaan is evenmin vrijblijvend en het Verantwoordingsorgaan heeft ook de bevoegdheden om haar positie en standpunt kracht bij te zetten. Alle reden om te zorgen dat de leden van het Verantwoordingsorgaan in staat en bereid zijn om serieus, professioneel, integer maar vooral kritisch hun taak te vervullen. Het laatste verdient zeker nadruk. Terugkijkend vragen wij ons in gemoede af wat het verantwoordingsorgaan de laatste jaren heeft gedaan. In het jaarverslag van het pensioenfonds geeft het Verantwoordingsorgaan ieder jaar haar oordeel over het beleid en de uitvoering. Wij hebben de jaarverslagen van PDN van de laatste jaren erop nageslagen en vooral gekeken wat het VO heeft gedaan aan de stelselmatige uitholling van het pensioenfonds. Wij hebben niets kunnen vinden dat ook maar enigszins de ernst en urgentie aan de orde stelt. Zoals wij in een eerdere column gesteld hebben, heeft de externe actuaris van het pensioenfonds vanaf 2008 ieder jaar in zijn oordeel gesteld dat het vermogen van het pensioenfonds ontoereikend was. Een zeer zorgelijke situatie. Je zou zeggen dat dit voor het verantwoordingsorgaan ieder jaar het belangrijkste onderwerp is en dat zij het bestuur hier ieder jaar op aanspreken. Dit temeer daar het pensioenfonds ook door DNB meer dan eens verplicht is om herstelplannen opstellen. Kijkt u zelf eens naar het oordeel van het verantwoordingsorgaan in het jaarverslag 2021 van PDN. Als u niet beter weet zou u denken dat er niets aan de hand is. Het jaar 2021 is het jaar dat nota bene is aangetoond dat het pensioenfonds stelselmatig en bewust is uitgehold, waardoor het pensioenfonds dat in 2006 zeer solide was en zich kon meten met pensioenfondsen van andere grote ondernemingen als Philips, Unilever e.d. is afgegleden en is verworden tot één van de slechtste pensioenfondsen van Nederland. Deze informatie is ook gedeeld met het Verantwoordingsorgaan. Later bleek dat het pensioenfonds, DSM en het Verantwoordingsorgaan al langer hiervan op de hoogte waren. In 2019 is namelijk door de actuarissen van het pensioenfonds hierover een vertrouwelijke notitie opgesteld, waarin exact het zelfde was geconstateerd. Meer dan voldoende reden om te zorgen dat in het nieuwe Verantwoordingsorgaan leden namens pensioengerechtigden goede en sterke kandidaten worden benoemd. Met vier van de acht zetels vervullen zij in het Verantwoordingsorgaan een cruciale positie. Als u goede kandidaten weet laat ons dat dan zsm horen. Deelnemers die zich kandidaat willen stellen moeten dat uiterlijk 30 juni kenbaar maken en dan moeten ook de daarvoor bestemde formulieren (zie site PDN) zijn ingediend. Vraag ons niet waarom dat op stel en sprong moet. Dat heeft het bestuur van het pensioenfonds beslist. De aankondiging is op 9 juni gedaan. Tussen beide data liggen drie weken wat precies de minimum termijn volgens het reglement is. Het bestuur vindt het kennelijk niet nodig om hiervoor een ruimere termijn in acht te nemen. Drie weken voor de kandidaatstelling voor het lidmaatschap van dit buitengewoon belangrijke orgaan dat zich moet buigen over allerhande uiterst belangrijke aangelegenheden en dan nog in de maand juni wanneer veel gepensioneerden op vakantie zijn. Hoe verzin je het? Heel zorgvuldig en bijzonder evenwichtig!

Marius en Ton

187 views

Recent Posts

See All

Beïnvloeding met ons pensioengeld

We zijn langzamerhand wel wat gewend. Maar in onze stoutste dromen zouden wij niet hebben kunnen bedenken, dat dit ooit bij de Nederlandse pensioenfondsen zou kunnen plaatsvinden. Toch is het gebeurd.

De pech generatie

Beste leden, Naar aanleiding van de toezending van het artikel uit EW vroeg een lid terecht hoe het met de indexeringsachterstand bij ons pensioenfonds staat. Vanzelfsprekend stellen wij ons die vraag

Reden tot grote zorg

Vorig jaar is door het pensioenfonds de intentie uitgesproken om in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Tot op heden weten wij als deelnemers vrijwel niet wat er gaande is. De communicatie is zeer

Comments


bottom of page