top of page

Onvrede over besluiten in een (ver) verleden en misverstanden

PDN heeft het jaarverslag 2022 gepubliceerd. Jullie weten dat niet, want alleen degenen, die zich bij PDN hebben aangemeld om geïnformeerd te worden over wijzigingen op de PDN website, kregen hiervan bericht. Alle andere deelnemers krijgen pas bericht als PDN haar jaarbericht, de verkorte versie van het jaarverslag, 2022 publiceert en dat is nog niet het geval. Misschien is het maar goed ook, want er is geen enkele moeite gedaan om met het jaarverslag de deelnemers op transparante wijze te informeren over wat er in 2022 gebeurd is, tenzij onder transparant moet worden verstaan, dat over alles uitgebreid verslag gedaan wordt en er voor degenen die het aangaat, de deelnemers van het pensioenfonds, geen touw aan vast is te knopen. Wij zullen op de inhoud van het jaarverslag later uitgebreid terugkomen. Uiteraard hebben wij gespannen afgewacht wat in het jaarverslag gezegd zou gaan worden over onze stellingname dat het pensioenfonds bewust en stelselmatig is uitgehold en de lokale en landelijke publiciteit, die dat teweeggebracht heeft. Wij zullen u besparen om dit zelf op te zoeken, want de vermelding is miniem en onwaarachtig. Weggemoffeld in de brei van informatie staat ergens aangegeven “onvrede over besluiten die zijn genomen in een (ver) verleden zorgden voor veel onrust rond het fonds” en “misverstanden over het pensioen”. Wij hebben onze stellingname dat het pensioenfonds is uitgehold onweerlegbaar bewezen en gaan niet weer herhalen wat er gebeurd is en nog steeds gebeurt. Wij maken echter één uitzondering, omdat deze betrekking heeft op wat er in 2022 is gebeurd en er geen sprake is van “(ver) verleden en misverstand”, te weten de premie. Om de pensioenaanspraken te financieren dient een kostendekkende premie te worden betaald. Dat heet “de zuiver kostendekkende premie”. Deze wordt actuarieel berekend en moet op grond van de wettelijke regels in het jaarverslag van het pensioenfonds worden opgenomen. Het hanteren van een gedempte kostendekkende premie is geen verplichting, maar een keuze van het pensioenfonds zelf. In het jaarverslag staat hierover vermeld “Op grond van de Pensioenwet maakt het fonds gebruik van de mogelijkheid tot het dempen van de kostendekkende premie”. In wiens belang is dat, vraag je je dan af. Zeker niet van de deelnemers. De bedragen in 2022 tonen het belang aan. De zuiver kostendekkende premie voor 2022 bedraagt 134 mln. De gedempte kostendekkende premie bedraagt 90 mln. Op basis van het vaste premie percentage van 24,17% is de feitelijke premie 102 mln. en “daarmee is de premie over 2022 kostendekkend”, namelijk hoger dan de gedempte kostendekkende premie. Het verschil tussen de zuiver kostendekkende premie en de betaalde premie is 32 mln. In 2021 was het verschil 42 mln. Het belang is dus tientallen miljoenen, die niet betaald worden. Het wil er bij ons maar niet in. Waarom accepteert het pensioenfonds dat er geen kostendekkende premie wordt betaald. Omdat de wet het toestaat? Geen kostendekkende premie betekent dat de financiering van de pensioenpremies voor de opbouw van pensioenaanspraken van de actieve deelnemers al meer dan vijftien jaar eveneens geschiedt uit het vermogen en het rendement van het pensioenfonds. Mede hierdoor loopt de cumulatieve indexeringsachterstand van de gepensioneerden steeds verder op en bedraagt deze achterstand ultimo 2022 29,10%. Anders gezegd met uw pensioen kunt u in vergelijking met 2007 ca 30% minder uitgeven. Reden temeer om te blijven strijden voor het onrecht dat de gepensioneerden is en wordt aangedaan. Marius en Ton
219 views

Recent Posts

See All

Beïnvloeding met ons pensioengeld

We zijn langzamerhand wel wat gewend. Maar in onze stoutste dromen zouden wij niet hebben kunnen bedenken, dat dit ooit bij de Nederlandse pensioenfondsen zou kunnen plaatsvinden. Toch is het gebeurd.

De pech generatie

Beste leden, Naar aanleiding van de toezending van het artikel uit EW vroeg een lid terecht hoe het met de indexeringsachterstand bij ons pensioenfonds staat. Vanzelfsprekend stellen wij ons die vraag

Reden tot grote zorg

Vorig jaar is door het pensioenfonds de intentie uitgesproken om in te varen in het nieuwe pensioenstelsel. Tot op heden weten wij als deelnemers vrijwel niet wat er gaande is. De communicatie is zeer

Kommentare


bottom of page