top of page
Image by Tierra Mallorca

WIST U DAT

door het beleid van DSM en PDN ons pensioenfonds in vijftien jaar stelselmatig en bewust is uitgehold?
 

ZO NIET LEES DAN VOORAL VERDER

Vereniging

VERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PDN HET ALTERNATIEF

afgekort

VPPHA

is de nieuwe vereniging van en voor alle pensioengerechtigden van het

Pensioenfonds DSM Nederland 

De vereniging is opgericht om: 

- zonder enige schroom of voorbehoud de belangen van de  

pensioengerechtigden te behartigen.

-  de pensioengerechtigden - anders dan door DSM en het pensioenfonds

is en wordt gedaan - eerlijk en volledig te informeren 

over de uitholling van hun pensioenen en hoe dat gekomen is.

-  DSM zover te krijgen dat zij haar verantwoordelijkheid erkent

en voldoende geld in het pensioenfonds stort

om het zeer ernstige financiële nadeel voor de pensioengerechtigden

dat door hun toedoen is ontstaan ongedaan te maken. 

 

 

PRINCIPES

In alles wat de VPPHA zal doen zullen wij vasthouden

aan de volgende principes.

1. Volledige en waarheidsgetrouwe informatie 

2. Volledige openheid van zaken en niets verbloemen

3. Zeggen waar het op staat en er geen doekjes om winden

BESTUUR

 • Marius Weehuizen - Voorzitter

 • Ton Ancion - Secretaris / Penningmeester

info@vppha.nl

Wist u dat?
Image by Patrick Hendry

Wist u dat

 • Door het beleid van DSM en PDN uw pensioenfonds vanaf 2006 in vijftien jaar stelselmatig en bewust is uitgehold. 

 • PDN en DSM stelselmatig en bewust de deelnemers en dus ook de pensioengerechtigden niet geïnformeerd hebben over de uitholling van het pensioenfonds en over de oorzaken van de achteruitgang van het pensioenfonds bewust een verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven.

 • De achteruitgang van het pensioenfonds niet is veroorzaakt door de dalende rente en de zogenaamde vergrijzing van de deelnemers zoals wel door DSM en PDN beweerd wordt maar door het gevoerde beleid van DSM en PDN.

 • De gepensioneerden door de stelselmatige en bewuste uitholling van het pensioenfonds zeer ernstig financieel benadeeld zijn en nog steeds worden.

 • Door de uitholling van het pensioenfonds de pensioenen niet meer verhoogd konden worden voor de gestegen kosten van levensonderhoud

Image by Myriam Jessier
 • Door het niet verhogen van de pensioenen de pensioenen eind 2021 ca 22 % minder waard zijn geworden en het nettobedrag van alle gemiste verhogingen in de periode 2006 – 2021 gelijk is aan ca. 20 keer het huidige netto pensioen per maand.

 • De verhoging van de pensioenuitkering op 1 juli jl met 1,64% niet meer is dan een druppel op een gloeiende plaat. Zonder verdere verhoging van de pensioenen zullen de pensioenen eind dit jaar ca 36% minder waard zijn en is het nettobedrag van alle gemiste verhogingen gelijk aan ca. 25 keer het huidige netto pensioen per maand.

 •  Het bestuur van het pensioenfonds, de sociale partners en het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds van dit alles op de hoogte waren maar DSM hier niet op hebben aangesproken. 

 • Het huidige pensioenstelsel zeer ingrijpend gewijzigd zal worden en dat dit voor de pensioengerechtigde vergaande en onherroepelijke consequenties zal hebben.

 • Het pensioenfonds de toekomst mogelijkheden voor het pensioenfonds onderzoekt, zoals het onderbrengen van de pensioenregeling bij een zgn. algemeen pensioenfonds, wat ook vergaande en onherroepelijke consequenties kan hebben.

 • Als het nieuwe pensioenstelsel is ingevoerd en het pensioenfonds elders is ondergebracht DSM en het DSM pensioenfonds niet meer op hun verantwoordelijkheid voor de uitholling en het aangerichte financiële nadeel voor de pensioengerechtigden aangesproken kunnen worden.

 • DSM ondanks de verzelfstandiging van het pensioenfonds in 2006 als werkgever en voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds in de afgelopen vijftien jaar in hoge mate het beleid van het pensioenfonds bepaald heeft, wat ook geldt voor de financiële nadelen als gevolg van het beleid van het bestuur van het pensioenfonds.

 • ·DSM door de uitholling van het pensioenfonds aanmerkelijk financieel voordeel heeft genoten.

 •  De pensioenfondsen dankzij het initiatief van ex PvdA-kamerlid Van Dijk dit jaar extra ruimte hebben gekregen om de pensioenuitkering te verhogen en dat de ruimte voor ons pensioenfonds 3,4% was maar PDN de pensioenuitkeringen slechts met 1,64% verhoogd heeft terwijl vergelijkbare pensioenfondsen de pensioenuitkeringen met een veelvoud hiervan verhoogd hebben. 

 • De leden namens pensioengerechtigden in het bestuur en het verantwoordingsorgaan in het beleid van DSM en PDN zijn meegegaan en dat nog steeds doen. 

In de komende weken zal op onze website op deze en veel andere punten uit de doeken worden gedaan wat er is gebeurd waardoor u als pensioengerechtigde door DSM en PDN ernstig financieel nadeel is en nog steeds wordt toegebracht. 

Naast DSM en PDN zullen wij het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds en in het bijzonder de leden in het bestuur van uw pensioenfonds en het verantwoordingsorgaan namens pensioengerechtigden op hun verantwoordelijkheid aanspreken.

Updates & Artikelen

UPDATES

ALS U ALS PENSIOENGERECHTIGDE OOK VINDT DAT DSM EN PDN TER VERANTWOORDING MOET WORDEN GEROEPEN WORD DAN LID VAN ONZE VERENIGING 

Hoe meer leden des te sterker wij gezamenlijk staan.

Ook kunnen wij u dan betrekken bij de bepaling van onze

standpunten, aanpak en acties.

Het lidmaatschap is Euro 10 per jaar

Lid worden

Word lid van onze vereniging

Het lidmaatschap bedraagt slechts

€ 10  per jaar!

Lidmaatschap opzeggen? Stuur een mail met voornaam, achternaam, geboortedatum en emailadres naar info@vppha.nl

Image by Ravi Patel
Feiten
Schermafbeelding 2022-10-04 om 14.11.59.png

DE FEITEN SPREKEN VOOR ZICH

Links de uitkomst van de in 2020 uitgevoerde vergelijking van het Pensioenfonds DSM Nederland met ALLE andere pensioenfondsen in Nederland

Dit op basis van de openbare en OBJECTIEVE gegevens uit de database van De Nederlandsche Bank

De percentages geven aan hoeveel pensioenfondsen het beter doen dan het pensioenfonds DSM

Waarom een tweede vereniging

Waarom een tweede vereniging

Om duidelijk te zijn. Onze vereniging en de reeds bestaande vereniging van gepensioneerden hebben dezelfde doelstelling, het behartigen van uw belangen en als belangrijkste het volledig herstel van de indexering van uw pensioen. In onze aanpak zijn wij zeer uitgesproken. Onze vereniging neemt geen blad voor de mond en schroomt niet om man en paard te noemen. Wij vinden dat de pensioengerechtigden er recht op hebben om precies te weten hoe het precies zit ook als dat confronterend en beschamend voor DSM en PDN is. De bovenstaande feiten spreken in dit verband eveneens voor zich. Tegelijk zijn wij ons ervan bewust dat er meer manieren zijn om het doel van herstel van indexering te bereiken en vertrouwen wij erop dat onze gezamenlijke inspanningen meer kracht bijzetten dan ieder apart.

bottom of page